Notis Privasi - AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PDPA)

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA ("YaPEIM") menghormati privasi pelanggan berhubung dengan data peribadi. Notis Privasi ini dikeluarkan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta"). Kami percaya Notis ini membolehkan anda memahami perkara-perkara berikut: -
 • a. Jenis Maklumat Peribadi * yang di simpan di dalam data sistem YaPEIM dan cara penyimpanannya.
 • b. Bagaimana Privilege YaPEIM menggunakan Maklumat Peribadi anda.
 • c. Kepada siapa Privilege YaPEIM mendedahkan Maklumat Peribadi anda.
 • d. Pilihan yang ditawarkan oleh Privilege YaPEIM, termasuk cara mengakses dan mengemas kini Maklumat Peribadi.

* Nota: "Maklumat Peribadi" dalam Notis Privasi ini merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda dan / atau transaksi anda dengan kami. Maklumat ini termasuk nama, alamat, pekerjaan, butiran hubungan, butiran akaun anda, jenis produk dan / atau perkhidmatan yang dilanggan dan apa-apa maklumat lain yang perlu mengenai diri anda dan transaksi anda dengan kami. Juga, sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini hanya terpakai jika anda seorang individu dan menjadi ahli Kad Privilege YaPEIM.

Apabila anda memohon produk dan perkhidmatan kami dan / atau membeli produk dan perkhidmatan Rakan Niaga yang megambil bahagian dalam Program Privilege YaPEIM, anda mungkin dikehendaki untuk memberikan Maklumat Peribadi anda kepada kami. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju Maklumat Peribadi anda diguna pakai oleh Privilege YaPEIM mengikut Notis Privasi ini.

1. Jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan sumber maklumat Jenis maklumat yang kami kumpulkan termasuk tetapi tidak terhad kepada data dan maklumat yang berkaitan dengan diri anda seperti nama, alamat, alamat e-mel (atau maklumat hubungan lain), umur, jantina, bangsa, nombor Kad Pengenalan Pendaftaran Negara (Kad Pengenalan), maklumat kewangan seperti penggunaan kemudahan kredit dan rekod dengan kami dan pembekal perkhidmatan kewangan yang lain. Maklumat ini berfungsi untuk mewujudkan identiti, latar belakang, kedudukan kewangan dan kelayakan kredit serta kesesuaian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Privilege YaPEIM dan Rakan Niaga kami, jika berkenaan. Kami boleh mendapatkan maklumat ini dari anda dan dari pelbagai sumber, tetapi tidak terhad kepada:
 • a. melalui hubungan/komunikasi anda dengan kami, contohnya maklumat yang disediakan oleh anda dalam bentuk permohonan, semasa menggunakan produk atau perkhidmatan kami, semasa mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan, pertandingan dan promosi, dan semasa tinjauan kewangan;
 • b. melalui komunikasi lisan, bertulis dan e-mel kepada kami dan / atau ejen kami yang diberi kuasa;
 • c. dari analisa anda menggunakan dan menguruskan akaun / kemudahan anda dengan kami, dari transaksi yang anda buat dan dari pembayaran yang dibuat ke akaun / kemudahan anda;
 • d. dari pihak ketiga seperti Rakan Niaga, penyedia maklumat rujukan kredit, agensi kerajaan / statutori, dan / atau
 • e. dari sumber-sumber lain yang anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda

2. Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda. Privilege YaPEIM mengumpul, menggunakan, dan / atau memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut:
 • a. untuk memproses permohonan untuk produk yang ditawarkan oleh Privilege YaPEIM dan / atau rakan niaga dan / atau perkhidmatannya yang telah anda langgan;
 • b. untuk memaklumkan anda tentang perubahan / perkembangan penting tentang ciri produk / perkhidmatan kami;
 • c. untuk menilai / mengesahkan kelayakan kredit anda;
 • d. untuk berkomunikasi dengan anda termasuk menjawab pertanyaan dan / atau aduan anda dan menyelesaikan sebarang permasalahan;
 • e. untuk tujuan pakatan strategik, jualan silang, pemasaran, dan promosi; oleh unit / jabatan / entiti lain dalam Privilege YaPEIM, Rakan Niaga dan pihak ketiga kami;
 • f. untuk mematuhi keperluan kawal selia dan memberi bantuan kepada agensi penguatkuasa undang-undang;
 • g. untuk menyelidik dan membangunkan produk dan / atau perkhidmatan;
 • h. untuk mentadbir dan / atau menguruskan produk dan perkhidmatan kepada anda termasuk mengutip hutang dan penguatkuasaan hak dan kewajipan kami;
 • i. untuk memperbaiki dan membangunkan perkhidmatan kami dan jaminan kualiti kepada anda;
 • j. untuk mencegah, mengesan atau mendakwa kes-kes penipuan / jenayah dan mematuhi kewajipan undang-undang dan pengawalseliaan;

3. Pendedahan Maklumat Peribadi anda. Walaupun Privilege YaPEIM melindungi Maklumat Peribadi anda sebagai peribadi dan sulit, Maklumat Peribadi boleh didedahkan, disebarkan dan / atau dipindahkan kepada yang berikut: -

 • a. Entiti dan unit perniagaan dalam Privilege YaPEIM di dalam dan di luar Malaysia, untuk tujuan menyediakan ahli-ahli dengan tawaran pemasaran dan promosi terkini yang mungkin menarik minat ahli-ahli;
 • b. Pemegang lesen, rakan niaga dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga;
 • c. Penasihat profesional termasuk perunding, peguam, akauntan, juruaudit, jurubank, agensi penarafan, pemegang amanah, penanggung insurans, pelelong dan broker yang perlu mengetahui asas untuk tujuan menyediakan khidmat / nasihat kepada kami;
 • d. Ejen atau kontraktor yang bertindak bagi pihak kami atau dilantik oleh kami untuk bertindak bagi pihak kami;
 • e. Pengawalseliaan, badan kerajaan atau pihak berkuasa lain jika diperlukan atau diberi kuasa untuk berbuat demikian untuk melaksanakan sebarang fungsi pengawalseliaan di bawah mana-mana undang-undang atau berhubung dengan apa-apa perintah atau mahkamah penghakiman;
 • f. Mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh anda;
 • g. Mana-mana orang atau organisasi dimana Privilege YaPEIM boleh memindahkan atau mencadangkan untuk memindahkan mana-mana bahagian kepentingan, obligasi, perniagaan dan / atau operasinya. tertakluk pada masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan / atau kewajipan) yang terpakai kepada Privilege YaPEIM dan seterusnya tertakluk kepada hak anda seperti yang dinyatakan dalam notis ini.

Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, dari entiti individu dalam Kumpulan Privilege YaPEIM dan / atau dari peniaga dan rakan niaga kami dengan memberitahu kami melalui saluran yang dinyatakan di bawah notis ini, dalam Klausa 10.

4. Langkah-langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi Maklumat Peribadi. Anda adalah keutamaan kami. Privilege YaPEIM menyimpan, melindungi dan memproses Maklumat Peribadi anda dengan cara yang selamat dengan mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur, selaras dengan peraturan yang berkenaan.

Kami memastikan bahawa hanya kakitangan Privilege YaPEIM yang boleh mengakses maklumat Peribadi yang telah anda berikan kepada kami dan ianya adalah terhad kepada kakitangan yang terlatih yang diberi kuasa dalam mengendalikan maklumat anda. Pegawai yang diberi kuasa ini dikehendaki memastikan kerahsiaan maklumat anda dan menghormati privasi anda pada setiap masa.

5. Pengekalan Maklumat Peribadi anda. Privilege YaPEIM akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan mematuhi Notis Privasi ini dan / atau terma dan syarat perjanjian anda dengan Privilege YaPEIM untuk tempoh hubungan anda dengan kami, untuk tempoh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Privilege YaPEIM dan / atau pelanggannya yang dianggap perlu, jika diperlukan oleh undang-undang dan jika diperlukan ianya berdasarkan kebijaksanaan Privilege YaPEIM.

6. Kewajipan anda untuk membekalkan Maklumat Peribadi Untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Privilege YaPEIM, anda dikehendaki menyediakan Maklumat Peribadi yang dianggap perlu oleh Privilege YaPEIM seperti yang ditunjukkan dalam borang permohonan atau permohonan permintaan. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi yang wajib, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan / permintaan anda atau memberikan anda produk atau perkhidmatan kami.

7. Hak anda untuk mengakses dan membetulkan Maklumat Peribadi anda Menjaga data dan maklumat yang tepat dan dikemas kini sangat penting kepada kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang anda sediakan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa Maklumat Peribadi sedemikian dikemaskinikan dari masa ke semasa jika ada sebarang perubahan.

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada Maklumat Peribadi anda dan meminta pindaan / pembetulan Maklumat Peribadi anda dengan menghubungi kami melalui saluran yang dinyatakan di bawah dalam Klausa 10 notis ini, jika anda berpendapat bahawa rekod anda dengan kami tidak tepat, tidak lengkap atau tidak dikemas kini.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan peribadi anda

maklumat tertakluk kepada pengesahan yang sewajarnya dan komunikasi selanjutnya dengan anda. Sila ambil perhatian bahawa Privilege YaPEIM mungkin menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam situasi tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat komersil/ sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama . Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan anda tentang sebab-sebab jika tidak dapat memenuhi permintaan anda.

Harap maklum bahawa Privilege YaPEIM boleh menggunakan budi bicara dalam membenarkan pembetulan yang diminta dan / atau mungkin memerlukan bukti dokumentasi lebih lanjut tentang maklumat baru ini untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan maklumat.

8. Pilihan mengenai pendedahan, pengekalan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda. Tertakluk kepada Klausa 6 di atas dan hak dan obligasi kontrak Privilege YaPEIM di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan, anda boleh menggunakan pilihan anda berkenaan pendedahan, pengekalan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami melalui mana-mana saluranyang dinyatakan di bawah dalam Klausa 10 notis ini.

9. Semakan kepada Notis Privasi. Privilege YaPEIM berhak untuk meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa.

10. Hubungi Privilege YaPEIM untuk Maklumat Peribadi anda dan notis ini. Sekiranya anda ingin meminta akses kepada Maklumat Peribadi anda, meminta pindaan / pembetulan Maklumat Peribadi tersebut atau memberikan sebarang maklumbalas kepada Privilege YaPEIM mengenai Notis Privasi ini, anda boleh menghubungi kami di alamat berikut, melalui talian Privicare dan / atau e-mel: -

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA (YaPEIM)
No. 46 E-1, Mentari Business Park,
Jalan PJS 8/2, Dataran Mentari,
46159 Petaling Jaya, Selangor

Waktu Operasi
Isnin - Khamis (9.00 pagi – 5.00 petang)
Jumaat (8.30 pagi – 12.30 tengah hari)
(kecuali cuti umum)

Talian PRIVICARE
1-800-18-3434

Nombor Telefon
03-5614 9600

Nombor Faksimili
03-5614 9601

Alamat emel
privilege@yapeim.my

Laman Web: www.privilege.yapeim.my