TERMA & SYARAT PROGRAM PRIVILEGE YaPEIM

BAHAGIAN 1. Terma dan Syarat Umum Kawalan Penggunaan Kad Privilege YaPEIM
1.1 Keahlian Kad Privilege YAPEIM adalah Program Kad Kesetiaan dan Keistimewaan yang dikendalikan oleh YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA - YaPEIM. ("Syarikat").

1.2 Keahlian Kad Privilege YaPEIM yang didaftarkan di bawah nama ahli melayakkan ahli menggunakan Kad Privilege YaPEIM yang dikeluarkan kepada ahli oleh Syarikat sebagai Kad untuk mendapatkan (i) diskaun, keistimewaan di semua Rakan Niaga Privilege YaPEIM yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2 di bawah; dan (ii) mata bonus / ganjaran, yang dikenali sebagai Mata Ganjaran YaPEIM, di semua Rakan Niaga yang mengambil bahagian dan menebus Mata Ganjaran YaPEIM anda yang terkumpul untuk barangan dan perkhidmatan dari Syarikat dan Rakan Niaga yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 3 di bawah,

1.3 Kad Privilege YaPEIM memberi hak kepada ahli untuk menikmati perkhidmatan dan / atau faedah yang akan ditambah oleh Syarikat dari masa ke semasa, tertakluk kepada terma dan syarat yang mungkin dikeluarkan oleh Syarikat atau Rakan Niaga Privilege yang mengambil bahagian.

1.4 Perkhidmatan dan faedah yang disediakan oleh Syarikat (selepas ini dirujuk sebagai "Faedah Privilege YaPEIM"), melainkan jika ditaja atau dibayar oleh mana-mana pihak bagi pihak ahli atau dengan apa-apa cara yang boleh diterima oleh Syarikat, Syarikat berhak untuk mengenakan bayaran penyertaan mengikut jumlah yang ditentukan oleh Syarikat kepada ahli dari masa ke semasa dan Kad Privilege YaPEIM ini boleh diperbaharui secara automatik dengan kad baru pada setiap tarikh ulang tahun pengeluaran Kad Privilege YaPEIM ("Ulang Tahun") untuk tempoh 12 bulan atau untuk tempoh yang ditetapkan oleh Syarikat:
  • i) Dengan membayar yuran perkhidmatan pembaharuan ("Yuran Pembaharuan Tahunan atau untuk tempoh yang telah ditetapkan oleh Syarikat") sebagaimana yang ditentukan oleh Syarikat dari masa ke semasa sebelum tarikh Ulang Tahun melalui tunai atau cek atau sebarang kad bayaran yang mungkin diterima oleh Syarikat ATAU
  • ii) Dengan menebus Mata Ganjaran YaPEIM mengikut jumlah Mata Ganjaran yang ditentukan oleh Syarikat dari masa ke semasa dari baki Mata Ganjaran YaPEIM anda yang terkumpul.
1.5 Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan keahlian Kad Privilege YaPEIM anda atau mana-mana Faedah Privilege YaPEIM sekiranya berlaku sebarang kejadian berikut:
  • i) Jika keahlian Kad Privilege YaPEIM anda tidak diperbaharui dalam tempoh yang ditetapkan atau Mata Ganjaran YaPEIM yang tidak mencukupi untuk potongan/penebusan oleh Syarikat seperti yang disebutkan dalam Seksyen 1.4 di atas;
  • ii) Jika anda gagal mematuhi mana-mana terma dan syarat keahlian Kad Privilege YaPEIM anda atau mana-mana terma dan syarat yang termaktub dalam Bahagian 2 atau Bahagian 3 di sini atau mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan oleh Rakan Niaga Privilege yang dinyatakan dalam Seksyen 1.3 di atas.
  • iii) Jika anda menyalahgunakan mana-mana Faedah Privilege YaPEIM,

1.6 Sekiranya berlaku pembatalan keahlian Kad Privilege YaPEIM anda, anda tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau meminta bayaran balik Yuran keahlian atau Fi Pembaharuan Tahunan yang telah dibayar kepada Syarikat atau mana-mana Mata Ganjaran YAPEIM yang telah ditolak/potong oleh Syarikat untuk keahlian Kad Privilege YaPEIM anda sebelum pembatalan tersebut dan anda tidak lagi berhak menikmati mana-mana atau kesemua Faedah Program YaPEIM Privilege, dan Mata Ganjaran YaPEIM yang terkumpul dan tidak boleh ditarik balik, kecuali dengan budi bicara Syarikat.

1.7 Anda bersetuju dengan rekod atau butir-butir peribadi anda yang ada di dalam sistem Program Privilege YaPEIM, dimana butir-butir peribadi anda yang dikemas kini oleh anda dari masa ke semasa atau oleh mana-mana orang yang menaja keahlian Kad Privilege YaPEIM anda atau yang mungkin diperolehi oleh Syarikat dari mana-mana sumber yang tersedia secara komersil, dan anda bersetuju bahawa Syarikat berhak untuk menggunakan data peribadi anda, untuk faedah dan / atau faedah dari mana-mana pihak yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Privilege YaPEIM, dalam apa-apa cara dan bagi apa-apa tujuan komersil yang dianggapnya wajar dari masa ke semasa atau selepas penamatan keahlian Kad Privilege anda, butiran peribadi anda dan / atau sebarang data transaksi yang wujud daripada penggunaan Kad Privilege YaPEIM di rangkaian Rakan Niaga Privilege dan / atau Rakan Niaga yang mengeluarkan Mata Ganjaran yang mengambil bahagian dalam Program Privilege YaPEIM dan / atau dari mana-mana aktiviti penebusan dan Mata Ganjaran yang terkumpul dari mana-mana saluran yang mungkin disediakan oleh Syarikat.

1.8 Faedah dan manfaat yang ditawarkan di bawah Program Privilege YaPEIM kepada anda adalah secara jelas mengikut semua terma dan syarat yang mengawal keahlian Kad Privilege YaPEIM yang terkandung di sini.

1.9 Syarikat berhak meminda mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini dengan memberikan notis tidak kurang daripada empat belas (14) hari sebelum sebarang pindaan dan notis sedemikian hendaklah disifatkan telah diberikan oleh Syarikat dengan:
  • i) Meletakkan notis sedemikian di dalam akhbar yang diedarkan secara nasional, atau,
  • ii) Menerbitkan notis sedemikian di laman web rasminya, atau,
  • iii) Menghantar notis tersebut melalui pos biasa ke alamat anda seperti yang direkodkan di dalam sistem data Syarikat, atau,
  • iv) Menghantar notis tersebut melalui khidmat pesanan ringkas (atau dikenali sebagai SMS).

1.10 Syarikat berhak untuk menggantung atau menamatkan mana-mana Faedah Privilege YaPEIM sekiranya berlaku sebarang kelewatan atau kegagalan oleh Syarikat untuk melaksanakan tanggungjawabnya seperti yang dikehendaki dalam perjanjian ini selagi mana kelewatan atau kegagalan itu dilakukan atau disebabkan perkara-perkara di luar kawalan Syarikat, termasuk, perbuatan atau ketinggalan di pihak anda, mana-mana pihak ketiga yang gagal melaksanakan tugas mereka, dan kegagalan atau kerosakan perkakasan, peralatan atau perisian komputer atau telekomunikasi, dengan syarat Syarikat tidak dapat meramalkan sebab-sebab nya lebih awal atau keadaan tertentu yang menyebabkan kelewatan atau kegagalan pada masa kesimpulan perjanjian ini yang tidak dapat dihindari atau diatasi akan akibatnya.

1.11 Keahlian Program dan semua manfaat yang berkaitan telah ditawarkan oleh YaPEIM Privilege, mengikut hak kuasa mutlaknya. YaPEIM Privilege berhak membatas, menggantung atau meminda sebarang aspek Program dan/atau Terma dan Syarat-syarat, yang mungkin mempengaruhi nilai Mata Ganjaran yang terkumpul, dari masa ke semasa dengan atau tanpa memberi notis kepada Ahli Ahli.

1.12 Jika Kad Privilege YaPEIM yang dikeluarkan kepada anda hilang, dicuri atau rosak, kad gantian akan diberikan kepada anda dengan membayar RM5.00 untuk setiap kad gantian atau Syarikat boleh menolak 500 Mata Ganjaran YaPEIM daripada mata ganjaran yang terkumpul.

1.13 Perjanjian ini dan sebarang tindakan yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditafsirkan dan ditadbir oleh undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira konflik prinsip-prinsip undang-undang.

1.14 Dengan menandatangani di belakang Kad Privilege YaPEIM yang dikeluarkan kepada anda oleh Syarikat, atau dengan penggunaan pertama Kad Privilege YaPEIM yang dikeluarkan kepada anda di mana-mana Rakan Niaga yang menyertai Privilege YaPEIM atau Rakan Niaga RealRewards yang mengambil bahagian, bersetuju bahawa anda telah membaca dan memahami dan bersetuju dengan semua terma dan syarat yang mengawal keahlian Kad Privilege YaPEIM yang terkandung di dalamnya, terma dan syarat, Faedah YaPEIM yang dikeluarkan oleh Syarikat atau Rakan Niaga yang memberikan perkhimatan kepada anda.